روش تفسیری علامه طباطبایی(ره) تفسیر قرآن با قرآن با نگاه به روایات بود