بازیگر زن مشهور، مزاحم تلفنی دردسرسازش را دستگیر کرد!