اجازه حضرت آیت الله نوری همدانی در مورد استفاده از ...