با شناساندن اسلام واقعی، می توان در مقابل گروه های تکفیری ایستاد