جهان مقهور مبارزات خدابخشي شد/ مهدي سومين طلاي ايران را ضرب كرد