مناطق عشایری اردبیل نیازمند احداث مدارس شبانه روزی است