حضور موفق دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جشنواره کشوری شهید مطهری