گودرزی: وزارت ورزش از هیچ کاندیدایی در انتخابات فدراسیون ها حمایت نمی کند