کدام به صرف تراست:سرعت زیاد اینترنت یا کاهش تعرفه اینترنت؟