مسابقات بین المللی قرآن قضاوت های نادرست جهان اسلام را علیه ایران خنثی کرد