دولت امکانات لازم را برای توسعه ورزش بانوان فراهم می کند