ابوترابی فرد: مسلمانان، مسیحیان و موحدین جهان در برابر تروریست‌ها متحد شوند