ربیعی: مردم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح حذف یارانه غیرنیازمندان را با سعه صدر تحمل کنند