استاندار ایلام: فتح قله های فناوری در سایه خودباوری و توجه به استعدادهای داخلی میسر است