حضرت آیت الله جوادی آملی: عاقل با تدبر در قرآن مشکلات ...