العبادي: داعش توانايي حفظ مناطق تحت سيطره خود در عراق را ندارد