حل مشکل بیمه و سرویس دانش آموزان استثنایی از مهرماه