نارسایی‌های ریوی با بروز آسیب‌های کلیوی در ارتباط است