پایان تاریخ مصرف اخوان المسلمین برای سعودی‌ها و ناکامی قطر/ کمین برای نابودی حماس