نشست بررسی اعدام مفسد فی الارض در دانشگاه مفید ...