نشانه‌شناسی یک محاکمه/ اکنون وقت دفاع از آزادی بیان است