جشن فارغ التحصیلی 4300 دانشجو در دانشگاه شیراز برگزار شد