نماینده مجلس:ایجاد التهاب در جامعه درخصوص مذاکرات هسته ای به مصلحت نیست