دعوت از قاریان وحافظان خارجی در مسابقات بین المللی قرآن نیاز به کار کارشناسی دارد