رسالت اصلی مداحان ترویج فضائل اهل بیت و ارزش های دینی است