جهان مقهور مبارزات خدابخشی شد/ طلای سوم ايران بر سینه مهدی درخشید