‌رزمایش بزرگ ‌نیروی دریایی ‌ارتش در آب‌های آزاد‌ برگزار می‌شود