دین یک ظاهر به نام شریعت و یک باطن با عنوان ولایت دارد