بشریت شاهد نابودی اسرائیل خواهد بود/ملت ایران نقش اصلی را خواهد داشت