ادعای جالب هدایتی:می‌گویند چون اصولگرا هستی پرسپولیس را به تو نمی‌دهیم !