نوید محمدزاده در اعتراض به اهانت کاربران اینترنتی، لباسش را عوض کرد؟