دعوت معاون وزیر امور خارجه از بخش خصوصی شیلی برای حضور در بازار اقتصادی ایران