عمل به قرآن رستگاری دنیا و آخرت را به همراه می آورد