مهلت دریافت کارت جشن دوسالگی طنز «دکتر سلام» تا چهارشنبه تمدید شد