برپایی نمایشگاه نقاشی اردیبهشت توسط بانوی اسلامشهری