موگرینی اعلام کرد:‌ شروع عملیات دریایی اروپا علیه قاچاق انسان