مدیرعامل آب منطقه ای تهران: میزان کسری منابع آب تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است