رییس هیأت اجرایی مجمع عمومی خانه احزاب: به دنبال ارتقاء جایگاه حقوق احزاب باشیم