حمایت یک کارگردان از لباس نامتعارف بازیگر مرد در کن!