فیلم/حملات مقاومت به تروریستها در فلیطه در القلمون