تمامی بخش‌ها باید برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند