ناهنجاری‌های جامعه به خاطر بی توجهی به فریضه امر به معروف است