«اوباما» استفاده پلیس از تجهیزات نظامی را محدود می کند