ابو خضیر: برای بازی مقابل 100 هزار تماشاگر آماده هستیم