احیای 110 میلیارد متر مکعب کسری مخازن آب‌های زیرزمینی در اولویت است