جهانگیری: همه بخش ها باید برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند