کنگره مانع توافق شود، اروپا لغو تحریم را آغاز می‌کند