هیچ انسانی از داشتن نصاب لازمه هدایت محروم نیست/شفاعت و تکامل در قیامت دو امر جداگانه هستند