نماینده وزن ششم ایران به فینال رسید/ در انتظار طلای سوم