بزودی حسگرهای اثر انگشت سوء مصرف مواد و داروها را نیز تشخیص می دهند